torstai 25. lokakuuta 2018

ARGENTINALAINEN TANGO ― Tanssin osaamisalueet ja kehityspolut

Kirjoittaja: Jaana Hänninen

Argentiinalainen tango on monipuolinen, monitasoinen ja moniulotteinen tanssilaji. Me oppijat olemme yksilöitä, joilla on erilaiset lähtökohdat, ominaisuudet, mahdollisuudet, tavoitteet ja oppimismenetelmät. Oman osaamisen ja kehittymistarpeiden arviointi ja esimerkiksi oppimisen kannalta parhaan opetusryhmän valinta voi olla vaikeaa monestakin syystä.


VINOUTUMIA
Ensimmäisenä voidaan miettiä Dunning-Kruger -ilmiötä eli ns. ”ylivertaisuusvinoumaa”. Ilmiöllä tarkoitetaan ihmisen taipumusta yliarvioida oman tietämyksen ja osaamisen määrää. Omaa osaamista on vaikea arvioida kun ei tiedä, mitä ei vielä osaa. Jotta pystyisi arvioimaan osaamistaan, tarvitsisi niitä taitoja, joita ei vielä ole. Ilmiö toimii myös toisin päin; ihminen voi taitojensa kehittyessä aliarvioida niitä suhteessa muihin. Jyrki Keisala on ansiokkaasti pohtinut tanssin oppimiseen liittyviä teemoja blogissaan, mm otsikolla ”Ei enää alkeisiin, kävinhän niissä kerran jo” – Tanssioppimisen tuska ja tasoryhmät [linkki].
 Toiseksi, emme opi ja kehity samalla tavalla emmekä tasaisesti. Tanssija voi olla hyvä tai kehittyä nopeasti jossain asiassa, mutta olla vaikeuksissa jossain toisessa asiassa. Hän voi esimerkiksi muistaa paljon liikemateriaalia, mutta on epämusikaalinen tai ei ota tanssilattialla huomioon toisia  tanssijoita. ”Tason” käsite on näin ollen suhteellinen ja hankala määritellä, ja siirtymisen tasolta seuraavalle tulisi tarkoittaa, että oppija on kaikilla osaamisalueilla päässyt tiettyyn vaiheeseen. Tätä tavoitetta edesauttaa se, että käyttää hyväkseen kaikkia oppimisvälineitä.
Tangon oppimiseen tarvitaan kolmea asiaa: laadukasta opetusta sekä ryhmä- että yksityistunneilla, säännöllistä harjoittelua yksin, parin kanssa ja ryhmässä sekä tanssimista milongoissa eri partnerien kanssa.


TANSSITAIDON MITTARIT
Vinoumailmiön vaikutusta voi vähentää harjoittelulla ja tiedostamisella. Siitä päästäänkin seuraavaksi miettimään, mistä pitäisi olla tietoinen? Näitä pohtiessani olen päätynyt laatimaan kaaviot argentiinalaisen tangon oppimisalueista ja oppimisvaiheista.

Tangon oppimisalueet (värillisenä) ja kehittymisvaiheet.

Kuvauksen yksinkertaistamiseksi valitsin neljä keskeistä oppimisaluetta: Perustekniikka, musikaalisuus, sosiaaliset tanssitaidot ja liike-elementtien hallinta. Kehittymisvaiheita valitsin viisi, jotka ovat argentiinalaisessa tangossa yleisesti olleet Suomessa ja kansainvälisesti käytössä. Erotin lisäksi vielä alkeistasovaiheen edeltämään perustasoa, siis: alkeisvaihe, perustasovaihe, jatkotaso­vaihe, keskitasovaihe, edistynyt vaihe ja mestarivaihe.


OPPIMISPOLKU
Tangon oppimispolkua voi kuvata portaikkona. Kukin porras vastaa kehitysvaihetta, jossa oppija on kaikilla osaamisalueilla (perustekniikka, musikaalisuus, elementit ja sosiaalitanssi) edistynyt määrätyn määrän. Eri osaamisalueet on seuraavassa tekstissä merkitty yllä olevan kuvan väri­koodeilla.
1. Alkeet
Oppija on vasta-alkaja tai käynyt alkeiskurssin. Opettelee liikkumaan yhdessä parin kanssa musiikissa luontevasti. Opettelee hallitsemaan oman tasapainonsa, opettelee perustekniikkaa, kävelyä ja vartalon käyttöä, tilassa liikkumista ja musiikin kuuntelua sekä keskeisimpiä tangon perusliike-elementtejä. Alkeistaitojen oppiminen vie 0,5-1 vuotta riippuen henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä ohjauksen ja harjoittelun määrästä.
2. Perustaso
Oppija osaa liikkua yhdessä parin kanssa hyvässä asennossa. Kehittää perustekniikkaa, kävelyä, vartalon käyttöä ja parin keskinäistä kontaktia. Alkaa hallita oman tasapainonsa yksin. Opettelee tärkeimpiä liike-elementtejä ja opettelee tunnistamaan musiikin peruselementit. Opettelee yhdessä liikkumista erilaisin rytmityksin ja opettelee tangovalssin ja milongan perusteet. Osaa liikkua tilassa häiritsemättä muita pareja. Alkaa käydä milongoissa. Perustaitojen oppiminen alkeiden jälkeen vie 1-3 vuotta riippuen oppijasta sekä opetuksen ja harjoittelun määrästä ja säännöllisyydestä.
3. Jatkotaso
Oppija alkaa hallita asennon, kävelyn, vartalon käytön ja parin keskinäisen kontaktin sekä tangon keskeiset liike-elementit, hallitsee oman tasapainonsa yksin, ja opettelee hallitsemaan parin yhteistä tasapainoa. Ylläpitää ja kehittää perustekniikkaa säännöllisellä harjoittelulla. Tunnistaa musiikin peruselementit ja opettelee tunnistamaan musiikin tyylejä. Hallitsee milongan ja valssin perusteet. Alkaa opetella ymmärtämään toisen roolin liikettä ja tekniikkaa. Pystyy liikkumaan tilassa ja tanssimaan milongassa eri partnerien kanssa häiritsemättä muita pareja. Perustason jälkeen jatkotason taitojen oppiminen vie 1-5 vuotta riippuen oppijan ominaisuuksista sekä opetuksen, harjoittelun ja tanssimisen määrästä ja säännöllisyydestä.
4. Keskitaso
Oppija hallitsee vaivatta oman tasapainonsa ja alkaa hallita parin yhteisen tasapainon. Hallitsee perustekniikan (kävely, asento, vartalon käyttö, parin sisäinen kontakti)  ja ylläpitää ja syventää taitojaan säännöllisellä harjoittelulla. Hallitsee peruselementit ja kehittyy vaativammissa elementeissä. Viejänä kehittää viennin tarkkuutta ja selkeyttä ja seuraajana huolellista seuraajan tekniikkaa. Ymmärtää toisen roolin (viejä/seuraaja) liikkeen ja tekniikan. Tunnistaa musiikin tyylit ja opettelee tulkitsemaan tyylejä eri tavoin. Opettelee erilaisia tanssitekniikoita erilaisiin tarpeisiin. Hallitsee tangovalssin ja milongan yhtä hyvin kuin tangon. Tanssii säännöllisesti milongoissa sujuvasti useiden eri partnerien kanssa. Opettelee kehittymään viejästä/seuraajasta tanssijaksi. Keskitason taitojen hallinta vie jatkotason jälkeen 1-5 vuotta. 
5. Edistyneet
Tanssija hallitsee vaivatta perustekniikan ja oman sekä parin yhteisen tasapainon, parin keskinäisen miellyttävän kontaktin sekä vaativammat tangon, valssin ja milongan elementit ja ylläpitää ja syventää taitojaan säännöllisellä harjoittelulla. Osaa tulkita erilaisia musiikin tyylejä ja orkestereita erilaisten tanssitekniikoiden avulla. On kokenut ja taitava sosiaalitanssija. Osaa liikkua myös toisessa roolissa (viejä/seuraaja). Ohjaa ja opettaa. Tanssii kansainvälisellä tasolla. Edistyneeksi tanssijaksi kehittyminen vie keskitasolta 1-5 vuotta riippuen oppijasta sekä opetuksen, harjoittelun ja tanssimisen määrästä ja säännöllisyydestä.
6. Maestro
Tanssii, esiintyy ja opettaa kansainvälisellä tasolla.

Jokaisella on tangon oppimisessa oma polkunsa, ja aikajänne taitojen kehittymiseksi kustakin edellisestä vaiheesta (”tasosta”) seuraavaan voi vaihdella suuresti, riippuen opetuksen, harjoittelun ja tanssimisen määrästä ja säännöllisyydestä sekä oppijan henkilökohtaisista ominaisuuksista.  


MISSÄ KEHITTYNYT ― MISSÄ PUUTTEITA?
Omaa kehittymistä arvioidessa kannattaa verrata ensisijaisesti omaan aiempaan osaamiseen, ei muihin tanssijoihin. Oheisen taulukon avulla voit punnita omat vahvuutesi ja tunnistaa heikkoutesi.


Taulukon avulla voi miettiä, missä itse on menossa kunkin osa-alueen kohdalla. (Olen ehkä pitkällä musikaalisuudessa, mutta minulla on kenties vielä kovasti harjoiteltavaa perustekniikassa?) Portaikkoa voi käyttää apuna vaikka oppitunneille tai kursseille mennessä sopivan vaikeustason löytämiseksi. (Jos en osaa vielä perusboleoita, minun ei kannata mennä niiden rytmivariaatiotunnille).


VIELÄ
Tärkeä seikka, mitä tämän artikkelin kaaviossa ei näy, on niin sanottu oppimisstrategia. Se, minkälaiset oppimismenetelmät ja -tavat omaa. Tärkeää olisi, että ei koskaan luopuisi perustekniikkansa hiomisesta, vaan osallistuisi toistuvasti tekniikkatunneille ja harjoittelisi perustekniikkaa säännöllisesti myös itsekseen.
Lopuksi vielä lukuvinkki: Jyrki Keisalan suomennos Veronica Toumanovan kirjoituksesta ”Why years of tango will not make you an advanced dancer and what will” [linkki].

Oppimisen iloa!